czwartek, 28 kwietnia 2016

KE: Polska szkodzi środowisku!

Według raportu Komisji Europejskiej, Polska jest jednym z trzech krajów Unii, który powoduje najwięcej szkód środowiskowych. 
Zgodnie z raportem, wydanym w kwietniu 2016 roku, dotyczącym wdrażania dyrektyw w sprawie odpowiedzialności za środowisko, Polska jest w czołówce państw, powodujących największe szkody środowiskowe. Są one spowodowane działalnością z zakresu m.in. zarządzania odpadami czy postępowaniem z substancjami niebezpiecznymi. Za wyrządzone szkody środowiskowe firmy muszą płacić. Koszty poniesione w związku z tzw. środkami zaradczymi oscylują między 20 tys. zł a 2 mln. zł. 
Obok Polski, najwięcej szkód środowiskowych wyrządzono na Węgrzech oraz w Niemczech. 

wtorek, 19 kwietnia 2016

Kraków walczy z wrakami!

W Krakowie straż miejska walczy z wrakami samochodowymi. W 2015 roku usunięto ponad 600 nieużywanych pojazdów!
Wraki samochodów. Źródło:www.wp.pl
Straż miejska w Krakowie wypowiedziała wojnę wrakom pojazdów. Na podstawie Prawa o ruchu drogowym oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20 czerwca 2011 roku ws. usuwania pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub tych, których stan wskazuje na to, że są nieużywane, służby mogą usuwać taki pojazd ze strefy ruchu, strefy zamieszkania czy drogi publicznej. Natomiast w przypadku dróg wewnętrznych istnieje taka możliwość wyłącznie w przypadku, kiedy pojazd zagraża bezpieczeństwu. 
W tym roku straż miejska w Krakowie usunęła około 150 pojazdów. 

środa, 13 kwietnia 2016

Recykling zyskuje w biznesie

Wśród firm produkcyjnych widać coraz częściej wprowadzane zasady polityki "zero odpadów na składowiska". 

Szczególnie średnie i duże przedsiębiorstwa produkcyjne chcą zwiększać poziom recyklingu w swoich zakładach. Według badań PBS aż 3/4 średnich i dużych firm zamierza dostosować swoje produkty tak, aby zwiększyć poziom odzysku odpadów. Do głównych działań miałoby też należeć sortowanie odpadów oraz ograniczeniu ich powstawania podczas procesu produkcji. Podmioty też zgłaszają także gotowość poniesienia dodatkowych kosztów inwestycyjnych, aby zminimalizować szkodzenie środowisku. Co skłoniło graczy strefy biznesu do podjęcia takich działań? Przede wszystkim wymogi stawiane przez prawo, ale i wzrost świadomości ekologicznej. W krajach członkowskich UE taka postawa jest codziennością. W Polsce zaczyna zataczać stopniowo coraz szersze kręgi.

wtorek, 5 kwietnia 2016

Można zgłaszać uwagi do KPGO

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami to ważny dokument, od opracowania którego zobligowany jest każde państwo członkowskie UE. W Polsce obecne trwają konsultacje projektu Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. 
Ministerstwo Środowiska czeka na wszelkie uwagi do projektu Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. Ten dokument musimy zostać zaktualizowany do końca 2016 roku. Chodzi o podpunkt 6.2. Gospodarka odpadami: Promowanie zrównoważonych gospodarczo i środowiskowo inwestycji w sektorze gospodarki odpadami, w szczególności poprzez opracowanie planów gospodarki odpadami zgodnych z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. (Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008, str. 3, z późn. zm.) oraz z hierarchią sposobów postępowania z odpadami. Jeśli nie spełnimy tego warunku, zagrożona jest szansa na pozyskanie dofinansowania z funduszy unijnych na inwestycje. 
Propozycje uwag można składać na adres Ministerstwa Środowiska pisemnie lub drogą mailową na adres lucja.dec@mos.gov.pl oraz katarzyna.rojek@mos.gov.pl.