wtorek, 26 stycznia 2016

Nie będzie przetargów na odbiór odpadów?

O tzw. in-house mówi się od wielu miesięcy. Nowy minister środowiska chce, aby zamówienia na odbiór odpadów w gminach odbywał się bez konieczności ogłaszania przetargów. 

Źródło: www.depositphoto.com/Leimaneagita
Samorządy mają otrzymać więcej wolności w zlecaniu zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi poprzez brak konieczności ogłaszania przetargów. Dzięki temu zostanie ułatwione stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych. Według założenia, jeśli spółka realizuje zadania dla samorządu i jest kontrolowana w 80% przez zamawiającego będzie można zrezygnować z ogłaszania przetargu. Ta koncepcja znalazła zwolenników wśród m.in. przedstawicieli Związku Gmin Wiejskich RP. Ma również przeciwników wśród członków Konfederacji Lewiatan. Zarzucają oni brak ostrej terminologii, która może przyczynić się do zbyt swobodnego stosowania niektórych zapisów prawnych. 

środa, 20 stycznia 2016

PET ma potencjał

Instytut Sobieskiego kilka dni temu opublikował raport o stanie gospodarki odpadami komunalnymi. Wynika z niego, że odpady z tworzyw sztucznych mają niewykorzystany potencjał w Polsce. 

Według raportu pn. "System gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce wobec wyzwań projektu gospodarki o obiegu zamkniętym" spośród całej masy odpadów komunalnych ok. 16% stanowi frakcja tworzyw sztucznych. W ubiegłym roku recyklingowi poddano ponad 21% zebranych odpadów komunalnych, pochodzących z selektywnej zbiórki czy wysortowane w instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. W gminach, gdzie występuje najwyższy poziom recyklingu odpadów opakowaniowych - tj. woj. małopolskie, podkarpackie oraz wielkopolskie - stosuje się metodę trójpojemnikową. Odpady opakowaniowe są zbierane przy podziale na szkło, makulaturę oraz tworzywa sztuczne. Według Instytutu daje to ogromny potencjał rynkowy recyklingu PET, który należałoby udoskonalić i w pełni z niego korzystać. 

Cały raport został opublikowany na stronie internetowej Instytutu Sobieskiego wwwsobieski.org.pl

środa, 13 stycznia 2016

Kontrole NIK-u już wkrótce

Najwyższa Izba Kontroli przewiduje kontrole m.in. z zakresu działania gospodarki odpadami. Zaplanowane są one na luty i marzec 2016 roku. 

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) zapowiedziało liczne kontrole w 2016 roku. Wśród sprawdzanych działów znalazł się  m.in. dział środowiska.                     Departament Środowiska NIK skontroluje w jaki sposób działają systemy gospodarki odpadami - czy organy administracji zapewniają prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Oprócz kontroli planowanych NIK przeprowadzi również kontrole doraźne. Tych będzie dwa razy więcej niż planowanych. Wyniki kontroli zostaną opublikowane w kwietniu lub maju 2016 roku.

poniedziałek, 4 stycznia 2016

Co przyniesie 2016 rok?

Jak co roku od 1 stycznia w życie wchodzą zmiany prawne. Dotyczą one także gospodarki odpadami.
Wśród aktów prawnych od 1 stycznia 2016 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy zawarte w Ustawie z 27 maja 2015 roku o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, czy Ustawa z 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ale i wszystkie przepisy ustawy z 14 grudnia 2012 roku o odpadach.
Zmiany dotyczą m.in. definicji wprowadzającego pojazd, zakresu obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów, zniesienia 500 złotowej opłaty uiszczanej przez podmioty niebędące przedsiębiorcami, a dokonującej nabycia tudzież importu pojazdu na rynku wewnątrzwspólnotowym.
Ustawa dotycząca elektroodpadów zmniejszyła liczbę kategorii grup sprzętu elektrycznego i elektronicznego do sześciu oraz określono minimalne roczne poziomy zbierania ZSEiE. Ponadto podmiot wprowadzający sprzęt jest zobligowany do prowadzenia zbiórki ZSEiE przeznaczonego dla gospodarstw domowych, wprowadzono obowiązek dla prowadzących zakłady przetwarzania i recyklerów w zakresie sporządzania, przechowywania i przekazywania zaświadczeń o ZSEiE. Przepisy określają także zasady tworzenia organizacji odzysku ZSEiE, czy wprowadzono obowiązek przeprowadzania zewnętrznego audytu w każdym roku funkcjonowania organizacji.
Zmiany w ustawach to nie koniec. W życie wchodzą także nowe rozporządzenia tj. Rozporządzenie MInistra Środowiska z 9 października 2015 roku w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 5 października 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi. W życie wejdzie także zmianiony zapis Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 16 lipca 2015 roku w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach.
Wszystkie ustawy oraz rozporządzenia można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji.