poniedziałek, 30 maja 2016

Od jutra można aplikować o środki na budowę PSZOK-ów!

Każda gmina lub związek gmin ma obowiązek posiadania PSZOK - Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Od jutra będzie można aplikować o środki na ten cel w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Od 31 maja przez dwa miesiące, tj. do 31 lipca będzie można aplikować o dofinansowanie na budowę PSZOK-ów w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi. O wsparcie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, czy podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego. 

Źródło: www.depositphotos.com
Pieniądze będzie można przeznaczyć m.in. na tworzenie centrów napraw produktów, które miałyby być nadal użytkowane, punkty odbiorów tekstyliów i urządzeń nadających się do dalszego użytkowania, czy punkty wymiany produktów sprawnych do użytkowania. Środki można przeznaczyć także na działania edukacyjne i informacyjne. 

Na konkurs przeznaczono 600 mln zł, ale tak kwota ze względu na wzrost zainteresowania może być wyższa. Wnioski należy składać w biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

wtorek, 24 maja 2016

Gospodarka o obiegu zamkniętym się opłaca

Do tej pory człowiek korzystał z zasobów bez ograniczeń. Niestety są one w dużej mierze skończone. Dlatego w biznesie coraz częściej mówi się o korzyści płynącej z tzw. circular economy, czyli gospodarce o obiegu zamkniętym. 
W Europie wciąż mamy problem z korzystania surowców wtórnych. Wytwarzane są nowe opakowania produktów, bez wykorzystania materiałów z recyklingu. Powoduje to straty i wzrost kosztów produkcji. A można temu zapobiec przez zastosowanie założeń tzw. gospodarki o obiegu zamkniętym. 
Według raportu Fundacji Ellen McArthur gospodarkę o obiegu zamkniętym, tak aby przynosiła zyski, należy oprzeć na trzech filarach:
Źródło:www.depositphotos.com
1. zachowanie i wzbogacenie kapitału naturalnego poprzez kontrolę ograniczonych zapasów i równoważenie strumieni zasobów odnawialnych;
2. optymalizacja wykorzystania surowców poprzez utrzymanie produktów, komponentów i materiałów w obiegu, z zachowaniem ich najwyższej użyteczności w cyklach technicznym i biologicznym;
3. rozwijanie wydajności systemu poprzez identyfikację i usuwanie negatywnych efektów zewnętrznych. 
Fundacja Ellen MacArthur, SUN i McKinsey wspólnie oszacowały, że wdrożenie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym pozwoli Europie wykorzystać zbliżającą się rewolucję technologiczną do osiągnięcia do 2030 roku korzyści netto rzędu 1,8 biliona euro, czyli 0,9 biliona euro więcej niż przy obecnym linearnym modelu rozwoju.
Cały raport został opublikowany m.in. na stronie www.portalkomunalny.pl 

środa, 18 maja 2016

VIII Europejski Kongres Gospodarczy czas zacząć

Dziś rusza VIII Europejski Kongres Gospodarczy. Przez trzy dni w Katowicach odbędą się liczne panele dyskusyjne związane z szeroko rozumianą gospodarką. Obok budownictwa, polityki energetycznej zostanie poruszony temat gospodarki odpadami.

Europejski Kongres Gospodarczy cieszy się renomą od wielu lat. Na 8. edycję zgłosiło się ponad 7 tys. uczestników. W tym roku od 18 do 20 maja odbędzie się aż 17 sesji tematycznych jednocześnie.
Trzeciego dnia, tj. 20 maja, zostaną poruszone tematy dotyczące gospodarki odpadami. Wśród zagadnień pojawią się kwestie problemów gospodarki odpadami, a budową spalarni w Polsce, zamówienia in-house, dlaczego Polacy nie segregują odpadów, nowe technologie, logistyka oraz unijny pakiet dla modelu gospodarki o obiegu zamkniętym.


Agendę wydarzeń można znaleźć na stronie http://www.eecpoland.eu/

środa, 11 maja 2016

Dziś przypada Dzień bez Śmiecenia

11 maja przypada Dzień bez Śmiecenia. Jak go obchodzimy?
Dzień bez Śmiecenia w Polsce przypada 11 maja. Piętnaście lat temu właśnie tego dnia uchwalono pakiet ustaw w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi, ruszył także system gospodarki odpadami opakowaniowymi. 
Świadomość Polaków, jak ważna jest segregacja odpadów i odpowiednie zarządzanie nimi z roku na rok jest wyższa. Zakłady zagospodarowania odpadów, samorządy lokalne oraz prywatne firmy starają się rozpowszechniać dobre praktyki i edukować. Z okazji Dnia bez Śmiecenia odbywają się liczne konkursy i eventy. M.in. Elektrobudowie S.A. w Katowicach zorganizowano piknik rodzinny z licznymi konkursami tj. wykonanie biżuterii z surowców wtórnych. Więcej informacji na temat nadchodzących wydarzeń z okazji obchodów Dnia bez Śmiecenia można znaleźć na stronie www.dzienbezsmiecenia.pl 

środa, 4 maja 2016

ZMP: KPGO uderza w samorządy, a w konsekwencji w mieszkańców

Związek Miast Polskich krytykuje Krajowy plan gospodarki odpadami (KPGO). Zdaniem ZMP jego założenia uderzają w samorządy lokalne, a w konsekwencji w mieszkańców. 
W KPGO znalazły się zapisy odnośnie planowanych poziomów recyklingu, które należy osiągnąć do końca 2020 roku. Dotyczą one m.in. osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania frakcji surowców wtórnych, tj. papier, szkło, PET czy metal, do ponownego użycia w wysokości 50% z odpadów komunalnych. Podobnie 50% odpadów komunalnych ma zostać poddanych recyklingowi, natomiast 30% ma ulec przekształceniu termicznemu. 
Jak donosi Portal Samorządowy, Zygmunt Frankiewicz, prezes ZMP jest zdania, że te wymagania nie są realne do osiągnięcia. To spowoduje, że samorządy będą musiały zapłacić kary za niewywiązanie się z założonych celów. A to przełoży się na przeciętnego Kowalskiego, któremu zostanie podniesiona opłata za odbiór odpadów. 

czwartek, 28 kwietnia 2016

KE: Polska szkodzi środowisku!

Według raportu Komisji Europejskiej, Polska jest jednym z trzech krajów Unii, który powoduje najwięcej szkód środowiskowych. 
Zgodnie z raportem, wydanym w kwietniu 2016 roku, dotyczącym wdrażania dyrektyw w sprawie odpowiedzialności za środowisko, Polska jest w czołówce państw, powodujących największe szkody środowiskowe. Są one spowodowane działalnością z zakresu m.in. zarządzania odpadami czy postępowaniem z substancjami niebezpiecznymi. Za wyrządzone szkody środowiskowe firmy muszą płacić. Koszty poniesione w związku z tzw. środkami zaradczymi oscylują między 20 tys. zł a 2 mln. zł. 
Obok Polski, najwięcej szkód środowiskowych wyrządzono na Węgrzech oraz w Niemczech. 

wtorek, 19 kwietnia 2016

Kraków walczy z wrakami!

W Krakowie straż miejska walczy z wrakami samochodowymi. W 2015 roku usunięto ponad 600 nieużywanych pojazdów!
Wraki samochodów. Źródło:www.wp.pl
Straż miejska w Krakowie wypowiedziała wojnę wrakom pojazdów. Na podstawie Prawa o ruchu drogowym oraz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20 czerwca 2011 roku ws. usuwania pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub tych, których stan wskazuje na to, że są nieużywane, służby mogą usuwać taki pojazd ze strefy ruchu, strefy zamieszkania czy drogi publicznej. Natomiast w przypadku dróg wewnętrznych istnieje taka możliwość wyłącznie w przypadku, kiedy pojazd zagraża bezpieczeństwu. 
W tym roku straż miejska w Krakowie usunęła około 150 pojazdów. 

środa, 13 kwietnia 2016

Recykling zyskuje w biznesie

Wśród firm produkcyjnych widać coraz częściej wprowadzane zasady polityki "zero odpadów na składowiska". 

Szczególnie średnie i duże przedsiębiorstwa produkcyjne chcą zwiększać poziom recyklingu w swoich zakładach. Według badań PBS aż 3/4 średnich i dużych firm zamierza dostosować swoje produkty tak, aby zwiększyć poziom odzysku odpadów. Do głównych działań miałoby też należeć sortowanie odpadów oraz ograniczeniu ich powstawania podczas procesu produkcji. Podmioty też zgłaszają także gotowość poniesienia dodatkowych kosztów inwestycyjnych, aby zminimalizować szkodzenie środowisku. Co skłoniło graczy strefy biznesu do podjęcia takich działań? Przede wszystkim wymogi stawiane przez prawo, ale i wzrost świadomości ekologicznej. W krajach członkowskich UE taka postawa jest codziennością. W Polsce zaczyna zataczać stopniowo coraz szersze kręgi.

wtorek, 5 kwietnia 2016

Można zgłaszać uwagi do KPGO

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami to ważny dokument, od opracowania którego zobligowany jest każde państwo członkowskie UE. W Polsce obecne trwają konsultacje projektu Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. 
Ministerstwo Środowiska czeka na wszelkie uwagi do projektu Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. Ten dokument musimy zostać zaktualizowany do końca 2016 roku. Chodzi o podpunkt 6.2. Gospodarka odpadami: Promowanie zrównoważonych gospodarczo i środowiskowo inwestycji w sektorze gospodarki odpadami, w szczególności poprzez opracowanie planów gospodarki odpadami zgodnych z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. (Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008, str. 3, z późn. zm.) oraz z hierarchią sposobów postępowania z odpadami. Jeśli nie spełnimy tego warunku, zagrożona jest szansa na pozyskanie dofinansowania z funduszy unijnych na inwestycje. 
Propozycje uwag można składać na adres Ministerstwa Środowiska pisemnie lub drogą mailową na adres lucja.dec@mos.gov.pl oraz katarzyna.rojek@mos.gov.pl.

wtorek, 29 marca 2016

Sudan walczy z odpadowym problemem

W Sudanie w stanie Khartoum wytwarza się 5 tysięcy ton odpadów dziennie. Jedynie 65% z nich jest zbierane przez władze. 

Problem odbioru odpadów, w właściwie braku takiego działania, jest brak środków finansowych. Skutkuje to gromadzeniem śmieci przed domami lub ich nielegalnym paleniem. Faktycznie recykling w Sudanie nie ma miejsca. Dlatego w rozwiązanie problemu zaangażowały się organizacje pozarządowe. Zorganizowały piknik, podczas którego odbyły się warsztaty. Uczestnicy uczyli się w jaki sposób wykorzystywać ponownie papier, butelki plastikowe czy opony. Promowano także tzw. eko-sztukę, czyli wykonywanie biżuterii czy domowej dekoracji z tworzyw wtórnych. Organizatorzy podkreślają, że najważniejsza jest edukacja i podnoszenie świadomości  związanej z ochroną środowiska.
Podobny festiwal odbył się w zeszłym roku w Kairze.

środa, 16 marca 2016

Kapsułka tak, ale z aluminium

Coraz więcej w Polsce spożywamy kawy z tzw. kapsułek. Niestety nie jest to obojętne dla środowiska. 
 
Według portalu www.spożywczy.pl w 2014 roku prawie 1/3 konsumentów kupiła kawę w kapsułkach. Z analiz wynika, że sprzedaż ta będzie wzrastać. Jednocześnie wzrośnie poziom odpadów, jakimi są owe kapsułki. Materiały, z których są produkowane nadają się wyłącznie do spalenia, a nie do ponownego recyklingu. Jedynie firma Nestle, właściciel marki Nespresso, kawę umieszcza w aluminiowych kapsułkach, pochodzących z recyklingu. Zużyte kapsułki po oddzieleniu od resztek kawy i sprasowaniu trafiają do huty, gdzie ulegają przetopieniu na nowe produkty. Natomiast resztki kawy są przerabiane na paliwo alternatywne.

środa, 9 marca 2016

Za niesegregowanie odpadów mieszkańcy Częstochowy zapłacą więcej?

W Częstochowie od jakiegoś czasu można znaleźć na pojemnikach do segregacji odpadów karteczkę, że w tym miejscu odpady nie są właściwie segregowane. W konsekwencji może być podniesiony podatek śmieciowy. 

Problem przede wszystkim dotyczy mieszkańców kamienic i nieruchomości wielorodzinnej. Ci są oburzeni groźbą podniesienia tzw. podatku śmieciowego za brak właściwej segregacji odpadów. Jak donosi Gazeta Wyborcza, pojemniki do segregacji są ogólnodostępne i każdy może wyrzucać do nich śmieci, niekoniecznie w sposób prawidłowy. W związku z tym problem może nie dotyczyć wyłącznie mieszkańców danej nieruchomości.
Źródło: www.depositphotos.pl
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne wyjaśnia, dlaczego karą ma być podniesienie opłaty. Miasto za nieosiągnięcie efektu ekologicznego zapłaci grzywnę finansową. CzPK przede wszystkim chce edukować mieszkańców i wymusić na nich prawidłowe segregowanie odpadów.

piątek, 4 marca 2016

Segreguj odpady przez telefon

Mieszkańcy Poznania i ościennych gmin będą mogli sprawdzić za pomocą telefonu, w jaki sposób segregować odpady. 

Źródło: www.depositphotos.pl
Jest już dostępna aplikacja telefoniczna, która ma pomóc poznaniakom oraz mieszkańcom okolicznych gmin we właściwej segregacji odpadów. Każdy użytkownik wpisując rodzaj odpadu oraz swoją lokalizację uzyska wiadomość, gdzie może dostarczyć dany odpad. Pomoże w tym m.in. nawigacja, która wskaże najbliższy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Aplikację można pobrać bezpłatnie ze strony www.odzyskajkorzystaj.pl

środa, 24 lutego 2016

Magda Gosk nowym szefem Departamentu Gospodarki Odpadami

Magda Gosk została nowym szefem Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska. 

Magda Gosk od lat jest związana z pracą na rzecz ochrony środowiska. Wcześniej pracowała m.in. w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. Natomiast jej zastępcą została Małgorzata Szymborska.

środa, 17 lutego 2016

Urzędy marszałkowskie zaczynają ścigać!

Rzeczpospolita donosi, że urzędy marszałkowskie rozpoczęły pościg za przedsiębiorcami, którzy sprowadzają auta do Polski i nie uiścili opłaty recyklingowej.

Urzędy marszałkowskie postanowiły ściągnąć zaległe opłaty produktowe za nieosiągnięte poziomy odzysku i recyklingu zużytych olejów i smarów, znajdujących się w samochodach ściąganych do Polski. Zaległości przedsiębiorców mogą dotyczyć nawet tych sprzed 5 lat. Wielu przedsiębiorców nie ma świadomości o obowiązku uiszczania tego typu opłaty. Natomiast część burzy się, że przepisy wynikające z Ustawy o obowiązku przedsiębiorców w gospodarowaniu niektórymi odpadami są absurdalne i nie wynikają z dyrektyw unijnych. Nawet jeśli tak jest, prawo pozostaje prawem i opłaty uiszczać trzeba. 

piątek, 12 lutego 2016

Coraz więcej nielegalnych wysypisk

Słabością tzw. reformy śmieciowej są wciąż nielegalne wysypiska m.in. w lasach.

Kiedyś problem nielegalnych wysypisk dotyczył indywidualnych mieszkańców, którzy swoje odpady z gospodarstw domowych pozostawiali na terenie lasów. Dziś ten problem dotyczy firm, które obsługują gminy. Po odbiorze odpadów firmy te wywożą odpady do lasów, opuszczonych żwirowni, czy zakopują w dołach zamiast dostarczyć towar do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Przykłady można mnożyć - dzikie wysypisko w Prostkach, Chomęcicach, Bytomiu. Dlaczego tak się dzieje? Firmy nie są sprawdzane przez gminy.
Tematem zajęli się dziennikarze TVN w programie "Czarno na białym". http://www.tvn24.pl/czarno-na-bialym,42,m/czarno-na-bialym-ustawa-do-smieci,618234.html

niedziela, 7 lutego 2016

IGMNiR interweniuje

Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu (IGMNiR) zgłosiła swoje uwagi do Ministerstwa Finansów w sprawie mechanizmu odwróconego obciążenia na złom i półwyroby z metali nieżelaznych.

Źródło: www.wp.pl
Jak mówi Kazimierz Poznański, prezes IGMNiR, pewne zastrzeżenia budzą propozycje odejścia od mechanizmu odwróconego obciążenia na złom i półwyroby z metali nieżelaznych. Właśnie ta metoda miała być lekiem na problem nieuczciwego wyłudzania podatku VAT przez uczestników rynku. Interwencja przyniosła pozytywne skutki. "(...)wydaje się, że Ministerstwo Finansów jest skłonne podzielić nasze argumenty, gdyż w głównych tezach zmian nie pojawiła się kwestia likwidacji reserve charge (...)". IGMNiR zamierza na bieżąco kontrolować tematu zmian ustawy.

wtorek, 26 stycznia 2016

Nie będzie przetargów na odbiór odpadów?

O tzw. in-house mówi się od wielu miesięcy. Nowy minister środowiska chce, aby zamówienia na odbiór odpadów w gminach odbywał się bez konieczności ogłaszania przetargów. 

Źródło: www.depositphoto.com/Leimaneagita
Samorządy mają otrzymać więcej wolności w zlecaniu zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi poprzez brak konieczności ogłaszania przetargów. Dzięki temu zostanie ułatwione stosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych. Według założenia, jeśli spółka realizuje zadania dla samorządu i jest kontrolowana w 80% przez zamawiającego będzie można zrezygnować z ogłaszania przetargu. Ta koncepcja znalazła zwolenników wśród m.in. przedstawicieli Związku Gmin Wiejskich RP. Ma również przeciwników wśród członków Konfederacji Lewiatan. Zarzucają oni brak ostrej terminologii, która może przyczynić się do zbyt swobodnego stosowania niektórych zapisów prawnych. 

środa, 20 stycznia 2016

PET ma potencjał

Instytut Sobieskiego kilka dni temu opublikował raport o stanie gospodarki odpadami komunalnymi. Wynika z niego, że odpady z tworzyw sztucznych mają niewykorzystany potencjał w Polsce. 

Według raportu pn. "System gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce wobec wyzwań projektu gospodarki o obiegu zamkniętym" spośród całej masy odpadów komunalnych ok. 16% stanowi frakcja tworzyw sztucznych. W ubiegłym roku recyklingowi poddano ponad 21% zebranych odpadów komunalnych, pochodzących z selektywnej zbiórki czy wysortowane w instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. W gminach, gdzie występuje najwyższy poziom recyklingu odpadów opakowaniowych - tj. woj. małopolskie, podkarpackie oraz wielkopolskie - stosuje się metodę trójpojemnikową. Odpady opakowaniowe są zbierane przy podziale na szkło, makulaturę oraz tworzywa sztuczne. Według Instytutu daje to ogromny potencjał rynkowy recyklingu PET, który należałoby udoskonalić i w pełni z niego korzystać. 

Cały raport został opublikowany na stronie internetowej Instytutu Sobieskiego wwwsobieski.org.pl

środa, 13 stycznia 2016

Kontrole NIK-u już wkrótce

Najwyższa Izba Kontroli przewiduje kontrole m.in. z zakresu działania gospodarki odpadami. Zaplanowane są one na luty i marzec 2016 roku. 

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) zapowiedziało liczne kontrole w 2016 roku. Wśród sprawdzanych działów znalazł się  m.in. dział środowiska.                     Departament Środowiska NIK skontroluje w jaki sposób działają systemy gospodarki odpadami - czy organy administracji zapewniają prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Oprócz kontroli planowanych NIK przeprowadzi również kontrole doraźne. Tych będzie dwa razy więcej niż planowanych. Wyniki kontroli zostaną opublikowane w kwietniu lub maju 2016 roku.

poniedziałek, 4 stycznia 2016

Co przyniesie 2016 rok?

Jak co roku od 1 stycznia w życie wchodzą zmiany prawne. Dotyczą one także gospodarki odpadami.
Wśród aktów prawnych od 1 stycznia 2016 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy zawarte w Ustawie z 27 maja 2015 roku o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, czy Ustawa z 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ale i wszystkie przepisy ustawy z 14 grudnia 2012 roku o odpadach.
Zmiany dotyczą m.in. definicji wprowadzającego pojazd, zakresu obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów, zniesienia 500 złotowej opłaty uiszczanej przez podmioty niebędące przedsiębiorcami, a dokonującej nabycia tudzież importu pojazdu na rynku wewnątrzwspólnotowym.
Ustawa dotycząca elektroodpadów zmniejszyła liczbę kategorii grup sprzętu elektrycznego i elektronicznego do sześciu oraz określono minimalne roczne poziomy zbierania ZSEiE. Ponadto podmiot wprowadzający sprzęt jest zobligowany do prowadzenia zbiórki ZSEiE przeznaczonego dla gospodarstw domowych, wprowadzono obowiązek dla prowadzących zakłady przetwarzania i recyklerów w zakresie sporządzania, przechowywania i przekazywania zaświadczeń o ZSEiE. Przepisy określają także zasady tworzenia organizacji odzysku ZSEiE, czy wprowadzono obowiązek przeprowadzania zewnętrznego audytu w każdym roku funkcjonowania organizacji.
Zmiany w ustawach to nie koniec. W życie wchodzą także nowe rozporządzenia tj. Rozporządzenie MInistra Środowiska z 9 października 2015 roku w sprawie sposobu nadawania numeru rejestrowego, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 5 października 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi. W życie wejdzie także zmianiony zapis Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 16 lipca 2015 roku w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach.
Wszystkie ustawy oraz rozporządzenia można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji.