niedziela, 29 marca 2015

Czy jest rada na śmieci dla Poznania?Poznań od stycznia tonie w śmieciach Początkowo uważano, że to wyłącznie wina FBSerwis, która to firma wygrała przetarg na odbiór odpadów GOAP (Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej). Czy tak jest faktycznie?

Poznań ma nie lada problem - tonie w śmieciach. Najgorzej jest na terenie zabudowy wielorodzinnej. Osiedlowe altany do niedawna kipiały od śmieci. W niektórych miejscach nadal tak jest. Początkowo obwiniano o wszystko FBSerwis - firma miała za mało pojemników na stanie, nie była logistycznie gotowa do obsługi GOAP.

Po niedługim czasie uznano, że GOAP zatrudnia za dużo pracowników, ma gigantyczną dziurę w budżecie i jest źle zarządzany. Zwolniono kilka osób, wybrano nowego dyrektora. A problem śmieci nadal się utrzymywał.

Nowe władze GOAP postanowiły więc uczyć się od lepszych. Zorganizowano wyjazd do Szczecina, aby tam nauczyć się jak rozliczać opłaty za wywóz śmieci. W Szczecinie rozliczenie za śmieci obliczane jest na podstawie zużycia wody. A w Poznaniu? Mieszkańcy wypełniają odpowiednią deklarację i są rozliczani na zasadzie odpadów zmieszanych oraz odpadów selektywnie zbieranych. Ci, którzy nie segregują śmieci płacą więcej - 20 zł miesięcznie. Natomiast Ci, którzy segregują śmieci - 12 zł miesięcznie. Rezultat? Ściągalność opłat w Poznaniu jest niższa niż 90%, a Szczecin ma 3 mln zł nadpłaty.

sobota, 14 marca 2015

Nowy ZZO pod Wągrowcem działa!

Już w grudniu ubiegłego roku miała zostać zakończona budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn. Jednak przeciągały się sprawy związane z wydaniem pozwolenia na odbiór inwestycji.
ZZO powstało w ramach projektu pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn" współfinansowany jest  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycja kosztowała ponad 57 mln zł.
 
Głównym założeniem projektu było stworzenie infrastruktury z zakresu zagospodarowania odpadów, dzięki której powstaną warunki do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Docelowo ZZO obsługiwać będzie ok 146 tysięcy mieszkańców.
W ramach projektu wybudowano:
 • Sortownię odpadów komunalnych zmieszanych o przepustowości 30 000 Mg/a,
 • Linię sortowniczej do oczyszczania selektywnie zbieranych „surowców wtórnych"
 • Kompostownię frakcji biodegradowalnej,
 • Plac na przyjmowanie odpadów budowlanych i ich ewentualnie rozdrobnienie,
 • Plac do przyjmowania odpadów wielkogabarytowych i ich demontażu, oraz ewentualnego rozdrobnienia,
 • Nową kwaterę służącej deponowaniu odpadów.
Już w grudniu ubiegłego roku miała zostać zakończona budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn. Jednak przeciągały się sprawy związane z wydaniem pozwolenia na odbiór inwestycji.
ZZO powstało w ramach projektu pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe-Toniszewo-Kopaszyn" współfinansowany jest  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycja kosztowała ponad 57 mln zł.
 
Głównym założeniem projektu było stworzenie infrastruktury z zakresu zagospodarowania odpadów, dzięki której powstaną warunki do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Docelowo ZZO obsługiwać będzie ok 146 tysięcy mieszkańców.
W ramach projektu wybudowano:
 • Sortownię odpadów komunalnych zmieszanych o przepustowości 30 000 Mg/a,
 • Linię sortowniczej do oczyszczania selektywnie zbieranych „surowców wtórnych"
 • Kompostownię frakcji biodegradowalnej,
 • Plac na przyjmowanie odpadów budowlanych i ich ewentualnie rozdrobnienie,
 • Plac do przyjmowania odpadów wielkogabarytowych i ich demontażu, oraz ewentualnego rozdrobnienia,
 • Nową kwaterę służącej deponowaniu odpadów.

wtorek, 10 marca 2015

Będzie kontrola cen?

Ministerstwo Środowiska zaobserwowało, że Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych winduje ceny. Takie działanie może w przyszłości spowodować podniesienie cen za odbiór odpadów, które głównie uderzy w mieszkańców. Aby temu zapobiec wiceminister Janusz Ostapiuk proponuje wprowadzenie regulatora cen na podobieństwo Urzędu Regulacji Energetyki.

poniedziałek, 9 marca 2015

Marzec - pamiętaj o sprawozdaniach

W marcu nadszedł czas składania raportów i sprawozdań.
Do 15 marca:
Podmiot zobowiązanyRodzaj sprawozdania
posiadacz prowadzący ewidencję odpadów, prowadzący zakład przetwarzania zużytego sprzętu, wytwórca komunalnych osadów ściekowychzbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości danych odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz i instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów
Osoba prawna reprezentująca wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych albo środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślinraport obejmujący informacje dotyczące funkcjonowania porozumienia w zakresie utrzymania i utworzenia systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych albo z opakowań po środkach niebezpiecznych
wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny do obrotu rozliczający ustawowe obowiązki samodzielnie; organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego działające w imieniu ww. przedsiębiorcówsprawozdanie o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu, sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi w tym recyclingu oraz unieszkodliwieniu, sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyclingu zużytego sprzętu, wykaz zakładów przetwarzania zużytego sprzętu, z którymi prowadzącymi zawarł umowę, sprawozdanie zawierające odrębnie dla poszczególnych grup sprzęt
zbierający zużyty sprzętsprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu
prowadzący zakład przetwarzania zużytego sprzętusprawozdanie o masie przyjętego przez zakład przetwarzania sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt oraz o rodzajach i masie odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu, przekazanych prowadzącemu działalność w zakresie recyclingu, prowadzącemu działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów
prowadzący działalność w zakresie recyclingu oraz prowadzący działalność w zakresie innych niż recycling procesów odzyskusprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyclingowi lub innym niż recycling procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu
wprowadzający baterie, akumulatorysprawozdanie roczne o rodzajach, masie i ilości wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów; wykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z których prowadzącymi ma zawartą umowę; sprawozdanie roczne o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne
zbierający baterie przenośne i akumulatory przenośnesprawozdanie roczne o osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów zbierania prowadzących przez danego zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory oraz wykazem miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne; sprawozdanie roczne o wysokości należytej opłaty produktowej
sprzedawca detaliczny baterii lub akumulatorówsprawozdanie roczne o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej
zbierający zużyte baterie lub zużyte akumulatorysprawozdanie roczne o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ma zawartą umowę
prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorówsprawozdanie roczne o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów; rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów; osiągniętych poziomach recyclingu
prowadzący recycling zużytych baterii lub zużytych akumulatorówsprawozdanie roczne o wydajności recyclingu dla baterii i akumulatorów ołowiowo-kwasowych lub wydajności recyclingu dla baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych lub wydajności innych baterii i akumulatorów
wprowadzający pojazdsprawozdanie roczne o wysokości należytej opłaty za brak sieci
prowadzący stacjęsprawozdanie roczne o pojazdach wycofanych z eksploatacji
prowadzący strzępiarkęinformacja dot. zawartości uzyskiwanych frakcji materiałowych, określonej w wyniku przeprowadzenia próby strzępienia wraz ze zbiorczym zestawieniem danych
przedsiębiorca prowadzący strzępiarkęinformacja dotycząca zawartości uzyskiwanych frakcji materiałowych, określonej w wyniku prowadzenia próby strzępienia wraz ze zbiorczym zestawieniem danych

Do 31 marca:
Podmiot zobowiązanyRodzaj sprawozdania
przedsiębiorcy rozliczający ustawowe obowiązki samodzielnie wytwarzający produkty w opakowaniach lub produkty wymienione w ustawie; importujący produkty w opakowaniach lub produkty wymienione w ustawie; dokonujący wewnętrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach lub produktów wymienionych w ustawie , organizacje odzysku działające w imieniu ww. przedsiębiorców sprawozdanie roczne o masie wprowadzanych na rynek opakowań i produktów, osiągniętych poziomach odzysku i recyclingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz o należnej opłacie produktowej
Producenci opakowań, importujący lub dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań, eksportujący lub dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań lub produktów w opakowaniachsprawozdanie roczne o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań według rodzaju materiałów, z jakich zostały wykonane z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku oraz o przestrzeganiu ograniczeń wynikających z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy

poniedziałek, 2 marca 2015

Konferencja „Ustawa z 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi..." w Katowicach 24.03.

24 marca w Katowicach odbędzie się konferencja pn. "Ustawa z 13.06.2013 o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - obowiązki przedsiębiorców w zakresie realizacji odzysku i recyclingu odpadów wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych". Organizatorami są Polska Izba Ekologii oraz Polski System Recyclingu Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
Celem konferencji jest zapoznanie się ze stanem realizacji obowiązków wynikających z ustawy w rok po jej wejściu w życie. Umożliwi to wypracowanie rekomendacji dla poprawy organizacji systemu poprzez dążenie do zmniejszenia ilości i szkodliwości dla środowiska materiałów i substancji zawartych w opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ilości i szkodliwości dla środowiska opakowań i odpadów opakowaniowych na etapie procesu produkcyjnego, wprowadzania do obrotu, dystrybucji i odzyski i recyklingu. Przedstawiona zostanie ocena nowych elementów ujętych w ustawie, w tym między innymi rozwiązań w zakresie odpadów wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych. Prelegenci udzielą informacji na temat realizacji porozumień Marszałka Województwa Śląskiego z Izbami w zakresie gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Zaprezentowane zostaną także zasady nadzoru i kontroli nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy tak by wymagania były spełnione w zakresie postępowania, ewidencji oraz sprawozdawczości.
Udział jest bezpłatny po wypełnieniu karty zgłoszenia, dostępnej na stronie www.pie.pl