piątek, 29 sierpnia 2014

Odpady radioaktywne

Dzisiaj krótko o odpadach promieniotwórczych. Na pewno każdy o nich słyszał, ale czy wszyscy wiedzą, co do nich należy? Ale od początku. Odpady promieniotwórcze mogą mieć postać stałą lub ciekłą. Jak sama nazwa wskazuje, zawierają one substancje promieniotwórcze lub, i to również jest ważne, są skażone tego typu substancjami. Największy problem z tego typu odpadami mają elektrownie jądrowe.
Co jest źródłem odpadów promieniotwórczych? Przede wszystkim obróbka paliwa jądrowego. Można tutaj zaliczyć również wydobycie rudy uranu, jak i wszystko co ma w sobie nazwę jądrowy: elektrownie jądrowe, zakłady uzdatniania zużytego paliwa jądrowego czy jądrowe ośrodki badawcze. Nie można zapomnieć również o celach militarnych: obróbka uranu i plutonu oraz utylizacja broni jądrowej w celu rozbrojenia.
Jak było powiedziane wyżej, odpadami promieniotwórczymi są również materiały skażone substancjami promieniotwórczymi. Zalicza się tutaj m.in.: materiały izolacyjne, zużyte dozymetry (przyrządy do pomiaru dawki promieniowania jonizującego lub aktywności promieniotwórczej preparatów), narzędzia i urządzenia, zdemontowane rurociągi, strzykawki i igły stosowane w medycynie nuklearnej. 
Jeśli chodzi o podział odpadów radioaktywnych ze względu na czas połowicznego rozpadu to wyróżnia się dwie grupy: krótkożyciowe i długożyciowe. Jeśli chodzi o podział ze względu na aktywność promieniotwórczą to dzielą się one na następujące grupy: niskoaktywne, transuranowe, średnioaktywne, wysokoaktywne.